نظارت عالیه
رئوس شرح خدمات نظارت عالیه  قابل ارائه در پروژه های ساختمانی و شهری به شرح ذیل می باشد:
            
 الف – خدمات برنامه ريزي، تعيين روش اجراي كار، كنترل پيشرفت كار
* بررسي كارگاهي برنامه تفصيلي پيمانكاران در چارچوب برنامه زماني كلي و ارائه گزارش به دستگاه نظارت عاليه
* بررسي كارگاهي برنامه تأمين نيروي انساني و ماشين آلات
* بررسي كارگاهي و مقايسه عمليات انجام شده با برنامه زماني، تحليل مقدماتي علل انحراف از برنامه زماني و ارائه راه‌حل‌هاي مقدماتي براي جبران آن ها و ارسال گزارش پيشرفت كار ماهانه مربوطه براي دستگاه نظارت عاليه
ب – خدمات مهندسي
* تنظيم فرم ها و مدارك مربوط به آزمايش ها، بازديد كار و تنظيم گواهي تكميل كار در مراحل مختلف، تكميل و رسيدگي اوليه صورت كاركردها و تنظيم دستور كار
* استفاده و نگهداري مدارك فني مانند استانداردهايي كه براي كنترل كيفيت كارها در كارگاه لازم مي باشد.
* نظارت كارگاهي بر نحوه اجراي دستورالعمل هاي نگهداري مصالح و تجهيزات در انبار كارگاه يا پس از نصب
* بررسي كارگاهي و ارائه گزارش مقدماتي در مورد كمبود يا نقص احتمالي نقشه ها يا دستور كارهايي كه سبب تأخير در اجراي عمليات مي گردد.
ج – خدمات ارجاع كار
د- خدمات هماهنگي، اجرايي، تحويل موقت
* همكاري در تحويل كارگاه به پيمانكاران با همكاري كارفرما
* بررسي كارگاهي و ارائه گزارش مقدماتي در مورد طرح جانمايي تجهيز كارگاه پيمانكاران با توجه به طرح كلي تجهيز كارگاه به دستگاه نظارت عاليه
* بررسي كارگاهي و ارائه گزارش مقدماتي در مورد روش هاي اجرايي پيشنهادي پيمانكاران به دستگاه نظارت عاليه
* بررسي كارگاهي و ارائه گزارش در مورد سازمان اجرايي پيمانكاران در انطباق با سازمان پيشنهاد شده در قراردادهاي مربوط، به دستگاه نظارت عاليه
* حضور و فعاليت در جلسات هماهنگي با كارفرما و پيمانكاران و ساير عوامل درگير در طرح و به صورت منظم، رسيدگي كارگاهي به مسائل و موانع اجراي كار
* بررسي كارگاهي موانع اجراي كار و ارائه گزارش راه حل هاي پيشنهادي به دستگاه نظارت عاليه
* بررسي نحوه عملكرد و پايش عوامل كليدي پيمانكاران مانند رئيس كارگاه، معاونان كارگاه، مسوولان فني و اجرايي و كنترل پروژه، مسوولان ماشين آلات، تجهيزات، تداركات و امور مالي و ارائه گزارش به نظارت عاليه.
* پايش عملكرد شاغلين كارهاي حساس مانند نظارت مستمر كارگاهي بر نحوه جوشكاري و ارائه گزارش
* نظارت مستمر كارگاهي بر نحوه رعايت دستورالعمل هاي حفاظت فني و ايمني و بهداشتي از سوي پيمانكاران و ارائه گزارش هاي مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه
* نظارت بر نحوه حفاظت كارگاه در مقابل عوامل جوي و حوادث طبيعي از سوي پيمانكاران و ارائه گزارش مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه
* نظارت كارگاهي مستمر و منظم نيروي انساني و ماشين آلات اجراي كار پيمانكاران و حصول اطمينان از تناسب آن با بار كاري و برنامه تأمين آن ها و ارائه گزارش مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه
* نظارت كارگاهي بر فعاليت هاي تدارك مصالح، تجهيزات و ماشي نآلات اجراي كار از سوي پيمانكاران طبق برنامه و ارائه گزارش مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه
* نظارت كارگاهي و كنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهيزات و ماشين آلات پيمانكاران و همكاري با دستگاه نظارت عاليه در تنظيم صورتجلسات مربوطه
* رسيدگي كارگاهي به درخواست پيمانكار در زمينه آماده بودن كار براي تحويل موقت، بازديد كارگاهي و كنترل كارهاي اجرا شده و ارائه گزارش مقدماتي در مورد امكان بهره برداري يا اعلام عدم آمادگي براي بهره برداري، همراه با فهرست توافقي
كه مانع بهره برداري است به دستگاه نظارت عاليه
* حضور در هيأت تحويل موقت
* نظارت كارگاهي بر عمليات رفع نقص، شركت در كميسيون بررسي رفع نقص و همكاري در تهيه صورتجلسه رفع نقص
* نظارت كارگاهي پيگيري جمع آوري تأسيسات و ساختمان هاي موقت و خارج نمودن مصالح و تجهيزات اضافي و پاكسازي كارگاه
* بررسي اوليه نقشه هاي چون ساخت و تحويل آن ها به نظارت عاليه تشكيل و حضور در جلسات توجيهي براي تبيين ابعاد مختلف پروژه، شيوه هاي ارتباط گردش كار و مكاتبات
ه - خدمات كنترل كيفيت
خدمات اين قسمت شامل كنترل كيفيت مواد، مصالح، تجهيزات و اجراي كار مي باشد :
* نظارت مستمر كارگاهي و تطبيق كارهاي اجرايي با نقشه ها و مشخصات فني و استانداردها و دستور كارها و تاييد صحت اجراي آن ها قبل از پوشيده شدن يا اجراي مراحل بعدي و تهيه گزارش ها و ارسال آن به دستگاه نظارت عاليه
* كنترل كارگاهي نقشه ها، محورها و ترازهاي پياده شده روي زمين و تاييد انطباق آن ها با نقشه ها قبل از شروع عمليات هر قسمت و كنترل عمليات نقشه برداري در مراحل مختلف اجراي كار
* نظارت كارگاهي بر نگهداري نقاط نشانه و مبدأ به وسيله پيمانكار
* اندازه گيري تغيير شكل ها و جابجايي ها و كنترل رواداري هاي مجاز
-5 نظارت كارگاهي بر نحوه نگهداري و انبارداري مواد و مصالح و تجهيزات در كارگاه و جابجايي آن ها
* دستور انجام نظارت كارگاهي بر نمونه گيري هاي لازم آزمايش هاي مصالح و تجهيزات و كارهاي انجام شده كه نوع آزمايش و محل آ نها طبق برنامه يا به صورت موردي توسط دستگاه نظارت عاليه تعيين گرديده است.
* نظارت بر فرايند انجام آزماي شها، كنترل نتايج آن ها و گزارش به نظارت عاليه
* نظارت كارگاهي بر مصالح و تجهيزات هنگام ورود به كارگاه و حصول اطمينان از تطبيق كمي و كيفي آن ها با مشخصات فني و استانداردها و تنظيم صورت جلسه ورود مصالح و تجهيزات
* نظارت كارگاهي بر اصلاح كارهاي معيوب و پيگيري رفع آن ها مطابق دستور كارهاي ابلاغي دستگاه نظارت عاليه
* تاييد كارگاهي مشخصات مصالح و تجهيزات قبل از اجرا به كارگاه و اجرا از نظر انطباق با مشخصات فني و نقشه هاي اجرايي
* نظارت كارگاهي بر تحويل مصالح و تجهيزات تحويلي كارفرما به پيمانكاران و بررسي و اعلام نظر در مورد گزارش پيمانكار نسبت به اقلام صدمه ديده و كسري
* نظارت كارگاهي بر نحوه نگهداري و مراقبت از كارهاي اجرا شده
* اظهارنظر در مورد نقشه هاي كارگاهي تهيه شده به وسيله پيمانكاران و ارسال گزارش مربوطه به دستگاه نظارت عاليه
* نظارت بر تهيه نقشه هاي چون ساخت كه به وسيله پيمانكاران تهيه مي شود و تاييد آن
و- خدمات برآورد، كنترل پرداخت ها و هزينه ها، امور حقوقي قراردادها
* اظهار نظر در مورد پرداخت اقساط پيش پرداخت ها به دستگاه نظارت عاليه
* اندازه گيري كارهاي انجام شده و مصالح پاي كار، كنترل و اظهارنظر در مورد صورت وضعيت ها و پرداخت هاي پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل طرح و ارسال گزارش براي دستگاه نظارت عاليه
* بررسي كارگاهي تغيير مقادير كارها و اظهارنظر در مورد مبالغ اضافي يا نقايص پيمان ها
* رسيدگي كارگاهي به تأخيرات پيمانكاران و اعلام نظر مقدماتي در مورد مجاز و نيز غير مجاز بودن آن به دستگاه نظارت عاليه
* اظهار نظر در مورد دعاوي پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل و همكاري با نظارت عاليه در حل و فصل اختلاف ها
* تنظيم صورتجلسه و گزارش انجام تمامي تعهدات و خدمات پيمانكاران
ز- خدمات مربوط به دوره و دستورالعمل هاي بهره برداري و تحويل قطعي
* نظارت كارگاهي بر عملكرد طرح و دستورالعملهاي بهره برداري
* نظارت كارگاهي بر انجام آزمايشها
* اندازه گيري تغيير شكل ها و كنترل روادار يهاي مجاز
* نظارت كارگاهي بر انجام وظايف پيمانكاران و ساير عوامل درگير در طرح در دوره تضمين
* نظارت بر رفع نواقص و معايب در دوره تضمين، تهيه فهرست آن ها و پيگير ي بر رفع آن ها به وسيله عوامل مربوط
* اظهارنظر مربوط به رفع معايب و آمادگي كار براي تحويل قطعي در پايان دوره تضمين
* شركت در هيأت تحويل قطعي و تنظيم صورتجلسه تحويل قطعي با همكاري دستگاه نظارت عاليه