گروه طرح و ساخت آرک تکنیک آمادگی دارد خدمات طرح و اجرای انواع پروژه های ساختمانی را در قالب مدیریت پیمان و مدیریت پروژه بر اساس استاندارد بین المللی مدیریت پروژه به انجام برساند.
خدمات طرح واجرا شامل مديريت پروژه، برنامه ريزي و كنترل پروژه، مديريت امور مهندسي و مديريت امور قراردادها مي‌باشد.
     
خدمات قابل ارائه در بخش برنامه ريزي و كنترل جامع پروژه:
1- مديريت محدوده  پروژه
فعاليتهاي اين قسمت كه درقالب دو فاز برنامه ريزي و كنترل و با همكاري تيم تخصيص يافته از سازمان كارفرما، ارايه خواهد شد عبارتند از:
1-1-فاز برنامه‌ريزي (تدوين سند بيانيه محدوده پروژه)
•         تبيين برنامه راهبردي (استراتژيک) سازمان و ارتباط آن با پروژه
•         تدوين شرح محصول براساس توجيه فني و اقتصادي پروژه
•         تبيين شرح كلي عمليات و فن‌آوري اجرايي پروژه
•         تبيين سياستهاي مالي پروژه
•         تعيين فاكتورهاي موفقيت در پروژه
•         تعيين فاكتورهاي كلان محدوديت در پروژه
•         تدوين ليست رويه هاي مديريتي پروژه
•         مستند نمودن ليست استانداردهاي مورد استفاده در پروژه
•         معرفي ذي نفعان کليدي پروژه و نحوه تعامل في مابين
1-2-فاز کنترل
•         هماهنگي در تشکيل جلسات راهبري پروژه در سطح سازمان کارفرما
•         به روز رساني سند بيانيه محدوده پروژه
 
2- برنامه‌ريزي و کنترل بر زمان پروژه
فعاليت‌هاي اين قسمت که در قالب دو فاز برنامه‌ريزي و کنترل ارايه‌خواهد شد عبارتند از:
2-1-فاز برنامه ريزي
•         تهيه ساختار شکست کار WBS پروژه
•         تهيه Master Plan پروژه
•         استخراج بسته هاي كاري و فعاليتها  
•         تهيه برنامه زمانبندي و شبکه پروژه
•         تهيه بانكهاي اطلاعاتي مربوط به منابع پروژه
•         تخمين و تخصيص منابع پروژه
•         تعيين الگوي‌هاي اندازه گيري پيشرفت فعاليتهاي پروژه
•         محاسبه ارزش نسبي عناصر ساختار كارهاي پروژه
•         تبيين ساختار گزارشهاي دوره‌اي پروژه
2-2-فاز کنترل
•         جمع آوري و دريافت اطلاعات پيشرفت فعاليتها از عوامل و اركان پروژه
•         بهنگام سازي برنامه زمانبندي پروژه
•       تهيه گزارشهاي مختلف طراحي شده در فاز برنامه‌ريزي و شناخت انحرافات از برنامه
•        برگزاري جلسات ادواري مديريت پروژه به منظور هماهنگي تيم پروژه و بررسي روند پيشرفت پروژه
3- برنامه‌ريزي و کنترل بودجه پروژه
فعاليت‌هاي اين قسمت که در قالب دو فاز برنامه‌ريزي و کنترل ارايه‌خواهد شد عبارتند از:
3-1-فاز برنامه ريزي
•         تهيه ساختار شکست هزينه پروژه CBS
•         ساختار بندي و برنامه‌ريزي منابع مالي (درآمد) پروژه
•         برنامه‌ريزي هزينه‌هاي پروژه (بودجه‌بندي)
•         تهيه برنامه جامع مالي پروژه (هزينه و درآمد) Cash Flow
•         تهيه تحليل كلان از برنامه مالي پروژه
-فاز کنترل
• جمع آوري و همکاري در بروز رساني اطلاعات مربوط به درآمدها و هزينه هاي پروژه
• به روزآوري برنامه مالي پروژه Cash Flow
• ارائه گزارش کنترل وضعيت بودجه و هزينه (برنامه/ واقعي)
• تهيه گزارش تخمين هزينه لازم تا اتمام پروژه
           
 
4- برنامه‌ريزي و کنترل تدارکات کالا  و مصالح پروژه
فعاليت‌هاي اين قسمت که در قالب دو فاز برنامه‌ريزي و کنترل ارايه‌خواهد شد عبارتند از:
4-1-فاز برنامه ريزي
•         تهيه ليست كالا و مصالح مورد نياز پروژه
•         تهيه ساختار شكست فعاليتهاي تداركات پروژه
•         تهيه برنامه تداركات كالا و مصالح پروژه
4-2-فاز کنترل
•         کنترل بر تاريخهاي کليدي فعاليتهاي تداركات کالا و مصالح پروژه
•         کنترل موجودي كالا و مصالح اصلي پروژه
•         ارائه گزارش آماري از  روند مصرف کالا و مصالح اصلي پروژه
•         بهنگام سازي برنامه تدارکات کالا و مصالح پروژه
5- مديريت ريسك پروژه
فعاليت‌هاي اين قسمت که در قالب دو فاز برنامه‌ريزي و کنترل ارايه‌خواهد شد عبارتند از:
5-1-فاز برنامه ريزي
•         تشكيل كميته ريسك برنامه و انجام مطالعات مديريت ريسك پروژه
•         تهيه برنامه جامع مديريت ريسك پروژه و تهيه برنامه پاسخ به ريسك
5-2-فاز کنترل
•         به روزآوري برنامه مديريت ريسك با همكاري كميته ريسك پروژه
•         تهيه گزارشات مديريت ريسك و به روزآوري برنامه‌هاي پاسخ به ريسك پروژه
6- مديريت كيفيت پروژه
فعاليت‌هاي اين قسمت که در قالب دو فاز برنامه‌ريزي و کنترل ارايه‌خواهد شد عبارتند از:
6-1-فاز برنامه ريزي
•         تعريف برنامه كيفيت پروژه با همكاري مشاور و در چارچوب سياست‌هاي كيفي مد نظر كارفرما
•         تهيه برنامه بازرسي‌هاي ادواري پروژه و تعريف شرح مسئوليت‌هاي متوليان كيفيت پروژه
6-2-فاز کنترل
•         مستند سازي انجام‌بازرسي‌هاواقدامات برنامه‌ريزي‌شده‌درQuality plan
•         مستند سازي مشخصات كيفي خدمات و مصالح پروژه
7- مديريت منابع انساني
فعاليت‌هاي اين قسمت که در قالب دو فاز برنامه‌ريزي و کنترل ارايه‌خواهد شد عبارتند از:
7-1-فاز برنامه ريزي
•         تعريف ساختار تيم پروژه و شرح مسئوليت‌ها و روابط
•         تهيه هيستوگرام‌هاي توزيع نيروي انساني
7-2-فاز کنترل
•         كنترل بر كاركرد تيم پروژه بر مبناي شرح وظايف تعريف شده
•         روزآمد نمودن هيستوگرام‌هاي نيروي‌انساني‌باتوجه‌به‌شرايط‌خالي پروژه
8- مديريت اسناد و مدارك
•         بررسي مقوله تهيه مستندات و جريان آن در شركت
•         تهيه دستورالعملهاي نحوه تدوين و بازنگري اسناد و مدارك
•         تدوين دستورالعملهاي شماره گذاري و كد گذاري اسناد و مدارك
•         تدوين دستورالعملهاي آرشيو، بايگاني و امانت دهي مستندات
•         آموزش دستورالعملها و همكاري در جاري نمودن سيست