گروه طرح و ساخت آرکتکنیک با تلفیق شرکت مهندسین مشاور نقشیاد  به مدیریت مهندس سید جمال الدین موسوی در بخش طراحی و شرکت آسیا بهین آبادگران به مدیریت مهندس رضا کاشفی در بخش ساخت در تهران تشکیل گردیده است و سیر ترقی را در اخذ مدارج حرفه ای و جذب پروژه های متعدد معماری و شهرسازی به سرعت طی کرد.